Børnehaveklassen på Øbro Fri Skole

 
Om børnehaveklassen
Børnehaveklassen på Øbro Fri Skole er et trygt sted at være. Vi er en lille skole, ét spor fra bh.kl til 9 kl., hvor alle kender alle - eller næsten alle. Fællesskabet og de sociale relationer vægter højt, for optimal læring kræver god trivsel.  Eleverne lærer hurtigt alle lærere at kende, og via en venskabsmakker i 4.kl. får eleven hurtigt ansigt og navn på mange elever. Vi har et dejligt lyst lokale, stort efter vores forhold. Børnehaveklassen optager 20 elever, så ligeligt fordelt på drenge og piger som muligt. Der undervises i 4 lektioner dagligt, dvs. 20 lektioner pr. uge. I børnehaveklassen er der ud over børnehaveklasselederen altid en assisterende lærer eller skolepædagog tilstede.
 
Hvordan får man sit barn på Øbro Fri Skole
For at få Jeres barn på Øbro Fri Skole skal det skrives på venteliste. Se linket ”Opskrivning på venteliste” på forsiden i højre side. ( http://oebro-fri-sk.dk/optagelse1.php).  I midten af november, året før skolestart, afholder skolen et informationsmøde for alle forældre, der er interesseret i at få deres barn i den kommende børnehaveklasse. Herefter dannes klassen. Sidst i januar er det børnenes tur. Her har de børn, der er blevet optaget mulighed for at prøve at gå i skole for en dag. Mens børnene er i ”skole,” informeres forældrene om sfo’en. Midt i april får børnene igen mulighed for at besøge skolen. Nu inviteres de på skattejagt med deres kommende venskabsklasse. Imens børnene hygger sig i Østre Anlæg, holdes det første forældremøde. I løbet af sommeren modtager både forældre og børn materialer om skolestart og det nye skoleår, og pludselig er det midt i august og skolen begynder.
 
Skolestart /Første skoledag
Midt i august kommer den store dag – første skoledag. Hele skolen mødes i gymnastiksalen, hvor der bydes velkommen til det nye skoleår, de nye elever og evt. nye lærere. Efter en sang går klasserne sammen med deres lærere til deres klasselokaler. Tilbage er 4. klasse, som er venskabsklasse, og børnehaveklassen. 4 klasses eleverne modtager ”deres” børnehaveklassebarn, og følger det til børnehaveklassen. Efter en times tid, må forældrene komme på besøg i børnehaveklassen. Herefter slutter skoledagen, men sfo’en har åbent til kl. 17.
 
Penalhus
Et godt penalhus skal indeholde:
 
I børnehaveklassen må der ikke bruges tuscher, når der arbejdes i bøgerne.
 
Skoletaske
Skoletasken skal kunne rumme et A4-ringbind. Derudover skal den sidde godt på ryggen. Mange firmaer der laver vandrerygsække, laver også tasker i en størrelse, der er god som skoletaske.
 
Bøger & andet materiale
Eleverne har deres bøger liggende i børnehaveklassen. Ca. en gang om måneden får eleverne bøgerne med hjem, for at vise forældrene hvad vi har arbejdet med. De fleste bøger er engangshæfter, der må skrives i, men vi bruger også enkelte bøger, der er klassesæt. Disse bøger skal holde mange år. Generelt arbejder vi med at passe godt på læringsmaterialet, og ikke overtegne bøger m.m.. I sidste halvdel af børnehaveklassen arbejder vi også på computer.
 
Skema
Undervisningen i børnehaveklassen er ikke fastlagt i et egentligt skema. Det eneste der ligger fast i ugens løb, er idrætstimerne, hvor gymnastiksalen er reserveret til børnehaveklassen. Børnehaveklassen følger dog skolens undervisningsmoduler:
 
Dagens gang
En typisk skoledag starter med, at vi mødes til samling på puderne på gulvet. Her taler vi om, hvad der røre sig i børnegruppen fortiden. Det kan være alt fra tabte tænder, over nye vinterstøvler, til alvorlige emner som skilsmisse eller død. Ved samlingen laver vi ”morgentavlen,” der består af pictogrammer for dagens aktiviteter, samt diverse dato oplysninger.
 
Efter samlingen har vi en kort pause og evt. lidt fysisk aktivitet. Derefter arbejder vi fagligt, indtil det er tid til lidt 10-mad (formiddagsmad) med historielæsning og frikvarter. Efter frikvarteret arbejder vi igen fagligt, indtil frokost, hvor der enten læses højt eller fortælles historie.
 
Efter frokosten pakker vi sammen og gør klar til at gå i parken. På turen til parken går man med en fast makker. I skoleårets begyndelse ledsages børnehaveklassen af børnehaveklasselederen samt en ”parkvagt”. Parkvagten er en lærer fra skolen. Efter efterårsferien følges eleverne kun af parkvagten. Efter endt frikvarter overdrages eleverne til sfo’en.
 
Undervisningen i børnehaveklassen og Fælles Mål
Undervisningen i børnehaveklassen følger Fælles Mål 2009 fra Undervisningsministeriet. Målene beskriver indhold og trinmål for:
 
Læring
Vores undervisningsmateriale er moderne og alsidigt, og bygger på de seneste 20 års forskning omkring læring. Undervisningen har overvejende en legende tilgang til læring, men rummer også mere traditionel undervisning. Læringen sker gennem øvelse, vedholdenhed og gentagelse. I børnehaveklassen arbejder vi med skole-tilvending, og bevidsthed om egen læring. I børnehaveklassen skal alle ikke lære det samme, men alle skal være i en fremadrettet læringsproces. Læringsprocessen går fra ”ikke at vide hvordan,” til ”at øve sig,” for til sidst ”at kunne.” At lære er ikke det samme som at kunne, men handler om at ville og om at gøre sit bedste.
 
Fagene
I Sprog og udtryksformer – dansk, arbejder vi med bogstavindlæring (fonem og grafem) og begyndende læseafkodning. Sideløbende arbejder vi med litterære forløb med fokus på sprogforståelse og fiktionskompetencer.
 
I Natur og naturfaglige fænomener indgår især fagene natur og teknik samt matematik. I matematik arbejder vi med tal, talrække, geometriske former og begyndende addition og subtraktion. I natur og teknik arbejder vi f.eks. med årstider, måneder, dato, vejr, naturfænomener der måtte ske rundt om i verden, dag & nat, samt plante og dyreliv i Danmark.
 
I Det praktiske/musiske indgår især musik og billedkunst. Øbro Fri Skole er indenfor dette fag en profil-skole og tilbyder f.eks. billedkunst i børnehaveklassen både som et obligatorisk fag og som valgfag i form af vores billedskole. Når vi arbejder billedkunstnerisk i børnehaveklassen er det tit i samarbejde med den øvrige indskoling. Vi lægger vægt på, at eleverne præsenteres for og arbejder med forskellige materialer og teknikker. Indenfor musik arbejder vi med sang, rim og klap.
 
Bevægelse og motorik dækker over meget mere end idrætstimerne, hvor eleverne skal have udfordret deres grovmotorik. Under denne kategori hører også det at bevæge sig hensigtsmæssigt i trafikken, de finmotoriske færdigheder der især bruges i billedkunst og ved skrivning, samt øje-hånd koordinationen.
 
Samvær & sociale færdigheder
Sociale færdigheder er ikke et egentlig fag, men er noget vi lægger meget vægt på, på Øbro Fri Skole. Sociale færdigheder handler om at kunne skabe og holde gode relationer, både til andre børn, men også til voksne.
I børnehaveklassen:
 
Samvær og samarbejde er i lighed med sociale færdigheder ikke et fag. Samvær og samarbejde handler om at kunne arbejde sammen med andre, og evt. tilsidesætte egne idéer og aktiviteter, for at få et fællesskab til at fungere. Desuden handler det om at mestre forskellige arbejdsprocesser, tage initiativ og træffe valg på et demokratisk grundlag.
 
Venskabsklasse
En del af den sociale ånd på skolen, beror på at store og små taler sammen. Selvfølgelig bliver en børnehaveklasseelev genert, når de helt store taler til dem, men omvendt er de små ikke bange for at søge hjælp hos de store. Børnehaveklassen har især et tæt samarbejde med 1. klasse. Dette samarbejde bygger tit på noget fagligt. Ligeledes har vi et godt samarbejde med 4. klasse, der er børnehaveklassens venskabsklasse.
Sammen med 4. klasse:
Hvis vi skal deles i hold på tværs af alle årgange, så er målet at børnehaveklasseeleven er i gruppe med sin venskabsmakker. Forløbet med venskabsklassen strækker sig gennem 1. og 2. klasse.
 
Ture
I børnehaveklassen tager vi på tur ca. en gang om måneden. Turene går f.eks. til Dyrehaven, Charlottenlund Fort, Eksperimentariet, Zoologisk Have, Rundetårn eller teater og museumsbesøg. Nogle gange følges vi med 1. eller 2. kl., andre gange med vores venskabsklasse. Det fleksible skema gør det muligt for os, også at tage på små spontane ture til Botanisk Have eller Kongens Have, hvis solen lokker eller vi ”bare ikke orker at lave mere.”
 
Temauger & traditioner
Skolen er beriget med mange festlige traditioner. Nogle involverer forældrene, andre er kun for elever. Hen over året har vi 4 temauger. I disse uger brydes skemaet helt op. Nogle uger har samme tema for hele skolen, og eleverne arbejder sammen over alle årgange. Andre gange er børnehaveklassen sammen med den øvrige indskolingen, eller køre vores eget forløb.  Af andre traditionsrige ting kan nævnes 1. skoledag, skolernes motionsløb, juleklippedag, juleafslutning, fastelavn, showaften og vores månedlige fællessamlinger.
 
Lejrtur
Midt i juni har vi vores traditionsrige lejrtur til Colleruphus i Rude Skov. Børnehaveklasse, 1.kl. og 2. kl. tager sammen af sted i 3 dage. Vi hygger os, leger, går ture, har bål, vandkampe, diskotek og meget mere. Det er en fantastisk tur, der betyder meget for de sociale relationer eleverne indbyrdes og klasserne imellem.
 
Forventninger til forældrene
På Øbro Fri Skole forventer vi, at forældrene sender undervisningsparate børn i skole. Dvs. at børnene er udhvilet, har spist morgenmad, og har det med, de skal bruge til dagens arbejde.
 
Forældreintra
Vi forventer at forældrene holder sig orienteret med klassens aktiviteter via skolens Forældreintra. Desuden forventer vi, at forældrene taler med deres børn om, hvad de laver i skolen, og støtter op om læringen ved f.eks. at læse højt for deres børn.
 
Forældremøde & skole-hjemsamtaler
Vi forventer, at forældrene deltager i forældremøder, skole-hjemsamtaler og sociale arrangementer arrangeret af både skolen og forældregruppen.
I begyndelsen af september holder vi forældremøde. Her vil I møde de daglige lærere, pædagoger, ledelsen og en repræsentant fra skolebestyrelsen.
I begyndelsen af oktober er der skole-hjemsamtaler. Samtalerne drejer sig primært om jeres barns trivsel i skole-opstarten. Ved dette møde deltager sfo’en. I løbet af april eller maj afholdes 2. skole-hjemsamtale.
 
Spise-lege-grupper
For at styrke de sociale relationer på kryds og tværs, og for at give børnene mulighed for at lege med nogle de endnu ikke har ”opdaget”, har børnene spise-lege-grupper. En spise-lege-gruppe er sammensat af 4-5 børn. På skift tager forældrene deres gruppe med hjem, f.eks. en eftermiddag efter skole, eller en formiddag i en weekend. I løbet af et skoleår er hver familie vært for spise-lege-grupper 1-2 gange. Grupperne sammensættes af klassens lærere. Spise-lege-gruppen skal ikke blive et stort forældreprojekt. Vi anbefaler at forældrene har fokus på det sociale, og gør det praktiske nemt. Børnene er mere interesseret i at se hvor og hvordan de andre bor, og de glæder sig meget til både at være vært, men også til at være gæst.
 
Legeaftaler
For at styrke de sociale relationer elverne imellem, opfordre vi forældre og elever til at lave private legeaftaler. Nogle finder hurtigt en håndfuld favorit-legekammerater, andre skal støttes i at danne relationer med nye mennesker. Legeaftalerne må meget gerne være på tværs af køn og umiddelbar interesse. De kan være aftalte eller impulsive.