Hverdagen generelt

I hverdagen foregår al leg i SFO'en integreret mellem alle klassetrin, ligesom leg mellem drenge og piger er helt naturligt. Kun til visse faste aktiviteter som børnemøder, frugt og tur opdeler vi børnene efter aldersforskelle. En undtagelse til dette er, at i perioden fra skolestart til efterårsferien, hvor vi generelt laver særlige aktiviteter for de nystartede elever i BH-klasse.
Hverdagens aktiviteter i SFO’en kan ses som en forlængelse af familiens fritidsaktiviteter. Vi laver sysler, laver kunst, spiller spil, leger lege, spiller bold, vi hygger og snakker, vi laver mad, vi drikker te, handler og går små ture.
Alle får idéer og nogle af dem gør vi noget ved. Børnene indgår naturligt i alle disse aktiviteter efter interesse og evne. Er der vanskeligheder giver vi støtte og vejledning, men kedsomhed og fravalg er absolut tilladt. Overordnet kan man sige vi bruger tiden på at have det rart, og til at lære lidt om hinanden og om hvordan tingene fungerer og kan gøres.
For at skabe et godt grundlag for alles hverdag, har vi nogle få husregler, som vi er meget konsekvente med at opretholde:
Husreglerne gennemgås løbende med børnene, og tages op ud fra de situationer og konflikter, der opstår undervejs.
Vi giver os altid tid til at lytte til børnene og til at give dem ordentlige svar og forklaringer. Vi giver klar besked om de konsekvenser, der er forbundet med at holde og bryde husreglerne.
 

Børnemøde

Vi begynder altid dagen med et Børnemøde. Det begynder når børnene kommer i SFO’en efter det lange frikvarter 12:45. Det varer typisk cirka 15 minutter afhængig af emner og stemning (med tiden det tager at blive klar osv., er vi cirka færdige klokken 13:15).
Børnemøderne bliver anvendt til at børnene kan fortælle om sig selv og deres oplevelser, så alle kan komme til at kende lidt til hinanden. Desuden bidrager børnemøderne i den sociale udvikling på flere områder som eksempelvis at modtage kollektive beskeder, at kunne lytte og tale i en forsamling, at kunne formulere sig og at kunne deltage i demokratiske beslutninger.
Som supplement til disse fælles børnemøder har vi for hvert klassetrin pigemøder, drengemøder og fællesmøder for at fremme den sociale udvikling i klasserne. Disse aktiviteter foregår typisk koordineret med klasselærerne så der er sammenhæng mellem børnenes hverdag i både skole og fritidsordning. Disse møder planlægges løbende ud fra de enkelte klassers behov.
 

Frugt

Vi holder en fælles pause mellem klokken halv tre og halv fire afhængig af hvad der foregår af aktiviteter. Her får de nogle stykker frugt og lidt hjemmebagt brød. Spiser jeres barn meget, kan det være en god idé med en lille ekstra madpakke til om eftermiddagen (vi har køleskab) så de ikke går døde. Samtid kan vi ligesom på børnemøder tale om børnenes oplevelser, dagens episoder, fællesbeskeder og lignende.
 

Tur-dage

For at komme ud af huset og bruge byens tilbud, tager SFO'en på tur ugentligt. Hver anden uge er det Bh-klasse og 1.klasse der tager på tur og hver anden uge er det 2. klasse og 3. klasse.
Det gælder at alle børn der er i SFO tager med på turen. Skal barnet ikke med på turen vil vi bede om at barnet hentes inden 13:30. Er der tale om at man ikke kan tage på tur fordi man skal noget efter 13:30 og inden 16:00 er barnet selvfølgelig velkommen indtil det pågældende tidspunkt. I så fald vil vi bede om i giver jeres barn en seddel med til om dette.
 

Film

Vi har en tradition om at vi ser film hver anden torsdag. Den begynder klokken 13:30 og varer inklusiv popcorn-pause til cirka kl. 15:30. Måden vi afvikler det på gør, at det er en meget social aktivitet, der medvirker til at børnene får et tættere forhold til hinanden.
 

Legetøj og elektroniske spil

Mandage er legetøjsdag og spilledag. Det er den eneste dag de må have eget legetøj med, og samtidig den dag, hvor vi fast har PlayStation og Wii fremme mellem klokken 13:30 og 16:45. Børnene kan tilmelde sig via lister og kommer til efter tur.
 

Forældresamarbejde

Det er af væsentlig værdi at vi gennem dialog med forældre får så bredt og nuanceret en forståelse af børnene, og vi gør af den grund meget ud af en daglig kort dialog med forældre i forbindelse med afhentning af børn. Ved at vi regelmæssigt taler om små oplevelser og episoder i og uden for SFO’en giver det både forældre og pædagoger en god indsigt og forståelse af børnenes hverdag og liv.
Det er samtidig en god metode til at sikre at den løbende sociale udvikling børnene gennemgår, ligeså løbende kan påvirke en justering i vores forståelse og håndtering af børnene.
Vi supplerer denne daglige dialog med mulighed for mere dybtgående samtaler,  enten hvis forældrene ønsker det, eller hvis der er en situation, hvor vi skønner at der er behov for en grundigere dialog eller for et særligt fælles fokus.

Skolesamarbejde

Da barnets sociale udvikling og faglige udvikling indbyrdes kan påvirke hinanden, og for at sikre skolen har en sluttet ring mellem forældre, lærere og pædagoger er der samtidig en løbende dialog mellem børnenes klasselærere og personalet i SFO’en. Det sker dels gennem regelmæssige møder, og dels gennem situationsbestemte møder, hvor vi drøfter hvordan vi hver især kan bidrage til børnenes udvikling. Det er også her vi koordinerer kontakt med forældre og eventuelle eksterne instanser.
 

Pædagogik

I Fritidsordningen arbejder vi med en anerkendende pædagogik man bedst kan betegne som relationspædagogik. Relationspædagogik ser vi som vejen til en rummelighed, hvor Udvikling of læring hænger nøje sammen med kvaliteten af de relationer det barn indgår i. Pædagogen forsøger at både forstå og at etablere optimale udviklingsstøttende relationer med de konkrete børn vi har i SFO'en. De centrale elementer i relationspædagogikken kan bedst beskrives gennem følgende 8 samspilsregler:
 1. Vis positive følelser – vis du er glad for barnet.
  En spejling giver selvværd – jeg betyder noget, har værdi for den voksne, der er sammen med mig.

   
 2. Justér dig i forhold til barnet og følg dets udspil og initiativ.
  Accept af barnet, grundlæggende erkendelser af ”du er ok”.

   
 3. Tal med barnet om de ting, det er optaget af og prøv at holde en samtale i gang.
  Anerkendelse af barnet som et selvstændigt individ med intentioner og vilje. Den voksnes udspil, at ville barnet noget, er en anerkendelse af barnets verden som værende vigtig.

   
 4. Giv ros og anerkendelse for det, som barnet klarer at gøre.
  Giver barnet selvtillid - tillid til egne evner. Gør barnet opmærksom på, hvad det kan præstere – en oplevelse af accept og af at være kompetent.

   
 5. Hjælp barnet til at samle sin opmærksomhed, sådan at I har fælles oplevelser af ting i omgivelserne.
  Fælles opmærksomhed som forudsætning for intention i samspillet – forudsætning for at den voksne kan formidle erfaring, såvel som forudsætning for læring. Barnet får erfaring med at dele – udveksle tanker og følelser - og samarbejde.

   
 6. Giv mening til barnets oplevelse af omverdenen ved at beskrive det, I oplever sammen og ved at vise følelser og entusiasme.
  Følelser giver vores erfaring mening – godt og ondt – og støtter hukommelsen.

   
 7. Uddyb og giv forklaring, når du oplever noget sammen med barnet.
  Erfaringsberigelse og formidling. Støtter barnet i relation til sin omverden – gør barnet nysgerrig, motiverer det til at se nye sammenhænge – til at lære.

   
 8. Hjælp barnet med at kontrollere sig selv ved at sætte grænser for det på en positiv måde – ved at lede det, vise positive alternativer og ved at planlægge sammen.
  Hjælper barnet på længere sigt med at problemløse. At forholde sig til en situation og opgave – lægge en strategi og kunne handle der udfra.
 
Andre lignende pædagogiske linjer:
Anerkendende relationer (Berit Bae)
Den Integrerende Baggrunds (norditaliensk pædagogisk linje
 

Traditioner

Man kan sige, at SFO'en har en tradition for ikke at lægge sig fast på for mange traditioner. I stedet forsøger vi at variere de temaer vi beskæftiger os med fra år til år. Det betyder at vi nogle år har holdt halloween, nogle år fastelavn, nogle år juleteater og senest musikfestival. Et par traditioner har vi dog:
Vi holder "Julehygge" hvor forældre og anden familie kommer forbi til lidt hygge så alle kan få sagt god juleferie til hinanden. Tilsvarende holder vi "Sommerhygge" umiddelbart inden sommerferien.
Vi tager på lejrskole med bh-klasse, 1. klasse og 2. klasse sammen med klasselærerne hvert år i juni måned. Det er en 3-dages tur med 2 overnatninger i naturomgivelser tæt på København.
Vi holder Fodboldturnering sammen med andre omkringliggende små skoler. Typisk gør vi dette om foråret, men kan nogle gange også lave en ekstra om efteråret. Vi har en turnering for de mindste i bh-klasse og 1. klasse og en turnering for de større i 2. og 3. klasse. Der spilles om en vandrepokal (en papmaché-hane) med kammerater og forældre som publikum.