Retningslinjer for ansøgninger om nedsættelse eller fritagelse for skolepenge eller SFO betaling på Øbro Fri Skole.
Nedsættelse af skolepenge eller SFO betalingen foregår på 2 forskellige måder:
Ved ansøgning om fripladstilskud som årligt tildeles gennem Fordelingssekretariatet:
·         Ansøgningsskema udsendes med skolens sommerbrev.
·         Ansøgningen skal være skolens kontor i hænde typisk omkring 1. september. Det afhænger af hvilken dato, Fordelingssekretariatet udmelder.
·         Ansøgninger imødekommes i forhold til hvor mange ansøgere der er og ud fra en fordelingsnøgle.
·         Imødekomne ansøgninger får besked omkring nytår.
·         Skolepenge og SFO betaling reguleres derefter fra – februar og til og med juni.
Vi gør opmærksom på at der i alt tildeles skolen omkring 35.000 kr. årligt, som skal fordeles mellem alle ansøgere.
Ved ansøgning til skolens bestyrelse om ekstraordinær nedsættelse/fritagelse
·         Skriftlig ansøgning vedlagt dokumentation for økonomisk situation, årsopgørelse el. lign afleveres på skolens kontor
·         Skolens ledelse fremlægger ansøgningen for bestyrelsen uden at ansøgers navn fremkommer.
·         Bestyrelsen tager stillingen til ansøgningen ud fra den konkrete situation og ud fra hensynet til skolens økonomi.
Skolens bestyrelse har besluttet at ansøgninger om 50 % nedsættelse af forældrebetaling for hele måneder i tidsbegrænsede perioder fra 2 til 6 måneder ved orlov på grund af udlandsophold eller lignende imødekommes. Er man f.eks. på orlov i 2 ½ måned, gives der kun nedsættelse af forældrebetalingen for de 2 hele måneder; for den ½ måned skal der betales fuld skolepenge. Sommerferien tæller ikke med som en hel måned, og der gives ikke nedsættelse af forældrebetaling i sommerferien.
 
Ansøgningerne skal være bestyrelsen i hænde inden orlovens påbegyndelse, og der gives ikke nedsættelse med tilbagevirkende kraft.  
 
Øbro Friskoles bestyrelse
Januar 2010