Den 20. december 2013
 
 
Tilsynserklæring vedrørende Øbro Friskole
 
Denne erklæring afgives på grundlag af et aflagt tilsynsbesøg på Østerbro Friskole den 28. november 2013, hvor undertegnede udover samtaler med ledelsen og et udsnit af skolens ansatte overværede følgende undervisning:
 
 
Undervisningen, jeg overværede, var meget forskellig, men der blev fra alle læreres side arbejdet for plads til det enkelte barns læringsudbytte.
 
”Morgenbjælken”:
Et tilbud til elever med udfordringer i forhold til læsning. Denne morgen var der tale om en lærer, der trænede læsning og ordkendskab.
 
Første lektion: engelsk i 2. klasse:
Lektionen blev indledt med repetition af ugens dage og alfabetet, hvilket blev understøttet af rim og anvendelsen af rytmer, som blev sunget og klappet. Alle elever var motiveret for at deltage i de forskellige kreative aktiviteter.
 
Anden lektion: dansk  i – 4. klasse:
Eleverne arbejdede med Benny Andersens digt: ”Udsigt i kikkert”. Elevernes opgave var at læse digtet højt for klassen i dramatiske former, så der kunne reflekteres over stemningsskift i forhold til valg af oplæsningsrolle. Skiftene i aktiviteter foregik på baggrund af  tydelig klasseledelse, hvilket betød at den enkelte elev fik plads og rum til at bidrage i læringssituationen.
 
Tredje lektion:  tysk i 7. klasse:
Lektionen blev indledt med en tydelig dagsorden for lektionen, rammen bevirkede, at eleverne kunne gå til dagens opgave med en klarhed over, hvad de skulle igennem. Først blev dagens lektie gennemgået, som var træning af ordklasser, hvorefter de skulle træne samtale på tysk. Rammen for dialogtræningen var cooprativ learning, som blev udført på gangen uden foran elevernes klasselokale. Trods den begrænsede plads, fik eleverne trænet og øvet sproget aktivt. Der var tydeligvis en rigtig god relation mellem lærer og elever.
 
Fjerde lektion: dansk i 1. klasse:
Eleverne arbejdede med bogstavet j - aktiviteterne skiftede mellem klasseundervisning og individuelle opgaver. Eleverne arbejde aktivt med opgaverne, og der var fokus på hver enkelt elevs behov for indlæring, som blev tilgodeset gennem anvendelse af differentiering.
Femte lektion: matematik i 9. klasse:
Eleverne skulle træne en FSA-opgave i færdighedsregning, opgaven blev igangsat og eleverne arbejdede motiveret og koncentreret med opgaven.
 
Gennem samtaler med elever, lærere og leder er det min overbevisning, at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre, og at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis opnås i folkeskolen.
 
Med venlig hilsen
 
Kirsten Hansen
certificeret tilsynsførende